HAMBURG TERCÜME

Akademisyenler için Hizmetlerimiz


Türk Hukukunun Almanca konuşulan ülkelerle derin bağları sebebi ile hukuki tercümelere büyük ihtiyaç vardır. Hem Türkçe hem de Almanca hukuk dilinin zorluğu ve karmaşıklığı, mütercimde aranan özellikleri daha da artırmaktadır. Bu konuda sağlıklı tercüme yapacak tercümanın, her iki dili bilmesi yeterli olmayacak, hatta her iki dili de hissedebilir olması gerekecektir.
Ekibimiz, sadece her iki dile ve her iki dilin hukuk terminolojisine hakim değil, aynı zamanda her iki dili de hissedebilen kişilerden oluşur. Bu sebepten ihtiyacınız olan hukuki metinleri, kanunları, kanun şerhlerini, yönetmelikleri, ders kitaplarını, doktora tezlerini ve diğer yayınları en doğru ve anlaşılır bir şekilde tercüme ederiz.

Özellikle borçlar hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve medeni hukuk alanlarında tecrübe sahibiyiz. İsviçre ve Alman Hukuku literatüründen, özel hukuk, medeni hukuk, miras hukuku, borçlar hukuku alanlarında, Kropholler,  Palandt, Piotet, Tour-Picenoni, Wendt, Heckelmann,  gibi yazarların kanun şerhlerinden, kitaplarından ve doktora tezlerinden bölümleri başarı ile çevirdik. Çoğu çevirmenin çevirmekten kaçınacağı bu tür metinlerinizi memnuniyetle çeviririz.
Hukuk, iktisat, işletme, sosyoloji, tarih, siyaset ve benzer sosyal bilimlerde Almanca veya Türkçe yazacağınız akademik yazı, sunum, makale, tez veya kitaplarınızı dil bilgisi, anlam ve ifade şekli açılarından kontrol edip düzeltiriz.